Apostolstwo Modlitwy

O Stowarzyszeniu

Apostolstwo Modlitwy jest ogólnokościelnym stowarzyszeniem i rozwija swą działalność w oparciu o parafie, diecezje oraz domy zakonne. Posiada ramy organizacyjne i statut. Jego szczególnymi promotorami na świecie i w Polsce są ojcowie jezuici. Istnieje ono w ponad stu krajach świata. Jest to dzieło z eucharystyczno-ewangeliczną formą pobożności. Zostało potwierdzone przez kolejnych papieży.

Apostolstwo Modlitwy cieszy się poparciem także miejscowych biskupów i proboszczów. Cześć oddawana Bożemu Sercu przez modlitwę i pracę tego Stowarzyszenia staje się jeszcze bardziej ożywcza i przystępna dla współczesnego człowieka. W Polsce powstało w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Obecnie działa ono na terenie całej Polski w różnych parafiach, posiadających ogniska AM. Działa także przez indywidualne apostolstwo nie zrzeszonych osób.

Początki Apostolstwa Modlitwy

 • Powstało w południowej Francji w jezuickim kolegium w Vals
 • Ojcowie Franciszek Gautrelet i Henryk Ramiere opracowali ramy organizacyjne
 • Celem było ożywienie apostolskiego ducha modlitwy studiującej tam młodzieży
 • Najnowszy statut AM został zatwierdzony przez papieża Pawła VI w dnu 27 III 1968 r.

Struktura Apostolstwa Modlitwy

AM jest apostolskim dziełem Kościoła podległym bezpośrednio Ojcu Świętemu. Na jego czele stoi Dyrektor generalny AM, rezydujący w Rzymie. Krajowy Dyrektor przebywa w danym kraju, gdzie istnieje AM. Odpowiedzialny jest on za AM, prowadzenie Sekretariatu oraz wydawanie pisma Posłaniec Serca Jezusowego. Przyjęcia do AM dokonuje kapłan odpowiedzialny za AM w danej parafii w porozumieniu z Krajowym Sekretariatem AM. Wstępujący do AM składa przyrzeczenie i otrzymuje dyplom. Żadne praktyki statutowe członków AM nie obowiązują pod grzechem.

Cel i środki Apostolstwa Modlitwy

 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego
 • Pogłębienie kultu NSPJ i ożywienie pobożności Eucharystycznej
 • Składanie ofiary duchowej w intencjach wspólnoty Kościoła i świata
 • Poświęcenie członków rodziny Bożemu Sercu
 • Obchodzenie regularne pierwszych piątków miesiąca
 • Celebracja liturgicznych obchodów Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi oraz Chrystusa Króla
 • Częsta Komunia św. wynagradzająca, godzina święta, modlitwa
 • Duchowość tego Stowarzyszenia jest ewangeliczno-misyjna oraz praktyczna
 • Stanowi płaszczyznę współpracy pomiędzy duchownymi i świeckimi
 • Organizuje spotkania modlitewne, biblijne, apostolskie i ekumeniczne