Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater”

Historia seminarium

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne „Redemptoris Mater” w Warszawie zostało erygowane 10 czerwca 1990 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego i Gnieźnieńskiego Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Było ono wtedy piątym tego typu seminarium na świecie.

Na pierwszą siedzibę nowego seminarium Ksiądz Prymas przeznaczył dworek w Tarchominie, w którym dawniej, przez pewien czas, mieszkali klerycy jednego z roczników Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Dom ten później był używany jako schronisko dla uchodźców. Po remoncie i niezbędnych adaptacjach zamieszkało tam w październiku 1990 roku pierwszych czterdziestu jeden seminarzystów: dwudziestu pięciu Polaków i szesnastu obcokrajowców.

Rektorem seminarium jest od samego początku ks. Alojzij Oberstar – prezbiter Archidiecezji Lubljana (Słowenia), a posługę wicerektora pełni ks. Eugeniusz Andrzejewski z Archidiecezji Warszawskiej. W roku 1990 ojcem duchownym został ustanowiony ks. Walenty Królak, ówczesny proboszcz parafii w Mrokowie, obecnie proboszcz parafii pw. św. Augustyna w Warszawie. Od 1998 roku jako ojciec duchowny posługuje w seminarium również ks. Stanisław Guzek z Archidiecezji Warszawskiej. Pierwszym prefektem studiów był ks. Diego Martinez (Hiszpania). Posługę prefekta pełnili również ks. Andrzej Stępiński, ks. Marcos Nascimento Silva (Brazylia) oraz ks. Mirosław Cybulski. Obecnie prefektami są ks. Antonio Panaro (Włochy), ks. Pedro Jose Guzman Ardila (Kolumbia) oraz ks. Jacek Grabowski. Zarówno byli, jak i obecni prefekci są absolwentami tego seminarium.

W czasie formacji seminaryjnej alumni studiują na Akademii Katolickiej w Warszawie – Sekcja św. Jana Chrzciciela, uczęszczając na zajęcia wraz z alumnami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ratio studiorum obejmuje rok propedeutyczny, dwa lata filozofii i trzy lata teologii zakończone egzaminem Ex universa theologiae. Ostatni, szósty rok studiów to tzw. rok pastoralny, który jest związany z przedmiotami bezpośrednio przygotowującymi do pracy duszpasterskiej (homiletyka, spowiednictwo, praktyki katechetyczne w szkole).

W siedzibie seminarium systematycznie prowadzone są kursy języków obcych. Nauka języków pomaga w podjęciu przyszłej pracy w różnych miejscach świata, do których seminarzyści i prezbiterzy są posyłani.

Seminarzyści pochodzący z innych krajów podejmują na początku swego pobytu w Polsce naukę języka polskiego, prowadzoną przez szkołę specjalizującą się w nauczaniu cudzoziemców. Po zakończeniu tego intensywnego kursu podejmują studia, podczas których wciąż doskonalą swoją znajomość języka polskiego.

Integralną częścią formacji w seminarium jest praktyka ewangelizacyjna. Każdy seminarzysta przerywa studia, by na co najmniej dwa lata poświęcić się dziełu nowej ewangelizacji, do której wzywał św. Jan Paweł II. Seminarzyści udają się do parafii, by towarzyszyć proboszczom, szczególnie tam, gdzie w ramach misji implantatio Ecclesiae zostały posłane rodziny. Seminarzyści dołączają też do ekip ewangelizujących w Polsce lub w innych krajach. Misja ta pozwala dojrzewać w powołaniu i uczy naśladowania apostolskiego modelu głoszenia Słowa, bez opierania się na zabezpieczeniach, w kruchości, ciągłej dyspozycyjności, czasami w ubóstwie, w rejonach bardzo zsekularyzowanych.

Wydarzeniem, które w sposób istotny zmieniło sytuację seminarium, była bulla papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus z 25 marca 1992 roku. Z powodu nowej organizacji diecezji Kościoła w Polsce teren, na którym znajdowało się seminarium, znalazł się na obszarze diecezji warszawsko-praskiej. Dzięki uprzejmości ordynariusza nowo powstałej diecezji bp. Kazimierza Romaniuka seminarium mogło korzystać z zajmowanego obiektu jeszcze przez ponad sześć lat. Trzeba było jednak zarzucić plany dalszych adaptacji czy rozbudowy budynku i podjąć poszukiwania miejsca pod budowę nowego domu po zachodniej stronie Wisły.

Miejsce znalazło się na Młocinach. W maju 1993 roku Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp poświęcił plac pod budowę nowej siedziby seminarium. Prace budowlane rozpoczęły się w roku 1994.

18 czerwca 1996 roku Ksiądz Prymas w obecności przedstawicieli Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, duchowieństwa diecezjalnego oraz licznie przybyłych katechistów wędrownych Drogi Neokatechumenalnej z Polski i z innych krajów Europy, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w przyszłym Sanktuarium Słowa, dokonał aktu wmurowania kamienia węgielnego.

Wydarzeniem o niezwykle doniosłym znaczeniu dla seminarium było poświęcenie i inauguracja nowo wybudowanej siedziby, które miały miejsce 18 maja 2000 roku i wpisały się w obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Archidiecezji Warszawskiej. Poświęcenie odbyło się w trakcie uroczystej Liturgii Słowa pod przewodnictwem J. Em. Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski, ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego. Na tę uroczystość zostali zaproszeni wszyscy Biskupi Konferencji Episkopatu Polski wraz z gośćmi Episkopatu obecnymi na odbywających się w tych dniach obradach. Obecna była ekipa Inicjatorów Drogi Neokatechumenalnej: Kiko Argüello i Carmen Hernandez oraz Ojciec Mario Pezzi. Przybyli także wszyscy prezbiterzy wyświęceni w warszawskim seminarium „Redemptoris Mater”, katechiści wędrowni odpowiedzialni za Drogę Neokatechumenalną w Polsce: Stefano Gennarini, Silvana Venditti i ks. Livio Orsingher, jak również katechiści odpowiedzialni za Drogę w krajach Europy Środkowej, przedstawiciele władz samorządowych oraz dobroczyńcy seminarium, którzy wspierali to dzieło od początku.

„Pan nas wezwał, byśmy pomagali diecezjom, by otwierać na całym świecie seminaria misyjne. Ta diecezja – dziękuję tutaj księdzu Kardynałowi Glempowi – oddycha dwoma płucami: ma seminarium diecezjalne dla diecezji warszawskiej i drugie seminarium diecezjalne, misyjne, otwarte na cały świat. Chłopak, który rozpoczyna to seminarium, wie, że Ksiądz Kardynał może go posłać w jakąkolwiek część świata”. (Przemówienie Kiko Argüello podczas poświęcenia Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie, 18.05.2000r.)

Z okazji tej uroczystości Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, przesłał specjalny list:

„… to Seminarium ma szczególny charakter… przyjmując kandydatów do kapłaństwa pochodzących z wielu krajów świata, jest wezwane, aby być ożywiane głębokim duchem misyjnym, by być dobrym fermentem w Archidiecezji Warszawskiej, w całej Polsce i aby promieniować na cały świat zgodnie z poleceniem Pana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16,15)” (List J.Em. Zenona Kard. Grocholewskiego do J. Em. Józefa Kard. Glempa, Prymasa Polski, z okazji inauguracji Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie)

Pod koniec września 2000 roku seminarium przeprowadziło się do nowej siedziby. Przez dwa poprzednie lata seminarzyści i formatorzy korzystali z gościnności domu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie przy ul. Dewajtis 3.

Każde seminarium jest organicznie związane ze swoją diecezją. Dlatego wielkim wydarzeniem dla Kościoła są zawsze święcenia diakonatu i prezbiteratu.
18 października 1995 roku Ksiądz Prymas Józef Kardynał Glemp udzielił po raz pierwszy święceń diakonatu pięciu alumnom Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie. Po święceniach prezbiteratu, w maju następnego roku, rozpoczęli oni pracę w Archidiecezji Warszawskiej, a po kilku latach zostali skierowani przez Księdza Prymasa do posługi nowej ewangelizacji.

Do 2022 roku warszawskie seminarium „Redemptoris Mater” ukończyło 152 prezbiterów. Około pięćdziesięciu z nich pracuje teraz na terenie Archidiecezji Warszawskiej, między innymi w kurii, w sądzie metropolitalnym i jako formatorzy w seminarium. Niektórzy prezbiterzy podjęli i ukończyli studia specjalistyczne z różnych dziedzin teologii. Kilku prezbiterów podjęło dalsze studia filozoficzne i/lub teologiczne w Polsce i za granicą. Poszerza się też z każdym rokiem grono prezbiterów pracujących poza diecezją. Wielu zostało posłanych do różnych diecezji na świecie jako misjonarze fidei donum, inni są na misji z rodzinami, jeszcze inni na misji ad gentes. Wielu prezbiterów pracuje w ekipach katechistów wędrownych odpowiedzialnych za Drogę Neokatechumenalną w różnych miejscach Polski i Europy. Co roku pojawiają się nowe potrzeby i prośby z różnych stron świata.

Aktualności

14 lutego 2022 – Msza św. z obrzędem „Admissio”.

Kard. Kazimierz Nycz podczas Mszy św. włączy do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu alumnów V roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie • Transmisja będzie przeprowadzona z tłumaczeniem na język hiszpański

Święcenia diakonatu alumnów Redemptoris Mater w innym terminie

Ze względu na kwarantannę wprowadzoną w Archidiecezjalnym Seminarium Misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie, zaplanowane na 19 października święcenia diakonatu pięciu alumnów tego seminarium odbędą się w późniejszym terminie.