Eucharystia

Eucharystia jest dopełnieniem wtajemniczenia chrześcijańskiego, a także źródłem i szczytem życia. Pozostałe sakramenty i posługi kościelne wiążą się z Eucharystią i ku niej zmierzają.

Eucharystia jest określona bardzo dużą ilością nazw, co jest też znakiem jej bogactwa. Każda z nazw ukazuje pewien aspekt sakramentu. Samo greckie słowo eucharistein oznacza błogosławieństwo, które wychwala dzieła Boże. Jest to więc dziękczynienie składane Bogu przez ludzi. Wieczerza Pańska i łamanie Chleba to nazwy nawiązujące do ostatniej wieczerzy Jezusa. Także właśnie po geście łamania chleba uczniowie rozpoznali Jezusa podczas uczty po Jego zmartwychwstaniu. Najświętsza Ofiara oznacza, że podczas Mszy Świętej staje się obecna jedyna ofiara złożona przez Chrystusa. Święta i Boska liturgia to nazwa określająca centralne miejsce tego sakramentu w całej liturgii Kościoła. Stąd także nazwa Najświętszego Sakramentu, ponieważ Eucharystia jest sakramentem sakramentów, najważniejszym ze wszystkich. Komunia, ponieważ jednoczymy się z Chrystusem przez udział w Mszy Świętej i przyjęcie Jego Ciała i Krwi. Wreszcie nazwa Mszy Świętej, która pochodzi od końcowego posłania wiernych (łac. missio), które jest zaproszeniem i zachętą do pełnienia woli Boga w swoim codziennym życiu.

Poprzez przyjmowanie Eucharystii w Komunii Świętej jednoczymy się z samym Jezusem. Przyjęte Ciało Chrystusa dokonuje w naszym życiu duchowym tego, co chleb i inny pokarm w życiu cielesnym. Eucharystia umacnia miłość, która słabnie w życiu codziennym i uzdalnia nas do uwolnienia się od naszych nieuporządkowanych przywiązań. Wreszcie Eucharystia sprawia, że zakorzeniamy się w Chrystusie. Nie ma wyraźniejszego znaku nadziei na nowe niebo i nową ziemię niż Eucharystia.

Miejsca całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu < tutaj

KKK 1324

Eucharystia jest „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”