Ochrona dzieci i młodzieży

Biskup diecezjalny, jako pasterz, wśród wielu zadań mających na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, podejmuje troskę o ochronę dzieci i młodzieży, szczególnie w przypadkach ewentualnych nadużyć seksualnych, gdy dochodzi do skrzywdzenia osób niepełnoletnich przez osoby duchowne. W tym celu w każdej diecezji zostały mianowane osoby, których zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń, troska duszpasterska i procedowanie wg określonych prawem kanonicznym norm.

Wniosek o sprawdzenie w rejestrze

W przypadku zatrudnienia lub dopuszczenia osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie), pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Wytyczne

dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

Delegat Biskupa ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

– przyjmuje zgłoszenia, przewodniczy komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i „Wytycznymi” Konferencji Episkopatu Polski.

 • Ks. prałat dr Piotr Odziemczyk, Wicekanclerz Kurii
  tel. +48 532 741 501, wicekanclerz@mkw.pl
 • Ks. kanonik dr Michał Turkowski, Delegat i Koordynator Fundacji Św. Józefa AW
  tel. +48 662 665 975 biurodelegata@mkw.pl
 • mgr Beata Chojnacka
  tel. +48 577 484 345 ochrona.dzieci@mkw.pl

Duszpasterz osób pokrzywdzonych z powodu wykorzystania seksualnego małoletnich i ich rodzin:

– służy pomocą i troską osobom pokrzywdzonym, zwłaszcza będącym jeszcze w okresie dorastania, towarzyszy w zmierzeniu się z konsekwencjami skrzywdzenia, kontaktuje się również ze wspólnotą, w której to miało miejsce, towarzyszy duchowo.

 • Ks. prałat lic. Jakub Szcześniak
  tel. +48 532 628 474  ojakubsz@gmail.com

Kurator osób duchownych podejrzanych, oskarżonych, skazanych za przestępstwo wykorzystania seksualnego nieletnich poniżej osiemnastego roku życia:

– współpracując z Delegatem, dba o realizację planu bezpieczeństwa, nadzoruje zachowywanie przez duchownego nałożonych obostrzeń, cyklicznie je opiniując i w razie potrzeby podejmuje interwencję.

 • Ks. kanonik dr Marcin Szczerbiński

Ochrona dzieci i młodzieży

Kodeks właściwego postępowania w archidiecezji warszawskiej