Urząd ekonoma

Wydział

Z ekonomem współpracują: Kwestor – Kierownik Referatu Finansowo – Księgowego, Kierownik Referatu Administracyjnego i Budowy Kościołów oraz Archidiecezjalny Konserwator Zabytków i Komisja Architektoniczno – Artystyczna a także Administrator Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Do zadań ekonoma oraz osób i kolegiów z nim współpracujących należy:

 1. Administrowanie kościelnymi dobrami doczesnymi archidiecezji, zgodnie z przepisami powszechnego i partykularnego prawa kanonicznego oraz prawa świeckiego;
 2. Nadzór prawny i gospodarczy nad majątkiem archidiecezji, parafii i innych kościelnych osób prawnych, w szczególności udzielanie zezwoleń na dokonanie alienacji (zob. kan. 1291 KPK) oraz załatwianie spraw i interwencji w tym zakresie;
 3. Przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących spraw majątkowych, finansowych i gospodarczych archidiecezji, parafii i innych kościelnych osób prawnych;
 4. Nadzór nad działalnością gospodarczą prowadzoną w archidiecezji;
 5. Przygotowanie, we współpracy ze wszystkimi wydziałami, rocznego planu wydatków Kurii, który podlega zatwierdzeniu przez Arcybiskupa;
 6. Sporządzanie, na koniec roku, bilansu przychodów i wydatków archidiecezji oraz przedstawianie ich Radzie ds. Ekonomicznych Archidiecezji Warszawskiej i Arcybiskupowi;
 7. Pełnienie funkcji pracodawcy wobec wszystkich pracowników Kurii i instytucji z nią związanych;
 8. Troska o należyte funkcjonowanie „Funduszu Bratniej Pomocy Kapłańskiej”;
 9. Przeprowadzanie wizytacji ekonomicznych parafii i innych kościelnych osób prawnych, w tym przegląd ksiąg metrykalnych prowadzonych w parafii;
 10. Nadzór nad sprawami związanymi z zatrudnieniem i ubezpieczeniem pracowników parafii i innych kościelnych osób prawnych;
 11. Nadzór nad administracją cmentarzy parafialnych i załatwianie spraw w tym zakresie;
 12. Troska o planowanie i koordynowanie budowy kościołów w archidiecezji;
 13. Doradztwo w zakresie spraw gospodarczych, ubezpieczeniowych i prawnych;
 14. Kontakty z władzami państwowymi i samorządowymi w zakresie zadań zleconych przez Arcybiskupa;
 15. Realizacja innych zadań zleconych przez Arcybiskupa.

Konto Bankowe Archidiecezji Warszawskiej

PKO SA XI O. Warszawa, ul. Podwale 17a
Nr: 11 1240 1138 1111 0000 0209 6698

Aktualności

Kasa kurii będzie nieczynna do 9 stycznia

Referat ds. finansowo-księgowych Kurii Metropolitalnej Warszawskiej informuje, że kasa kurii będzie jeszcze nieczynna w poniedziałek 8 stycznia i wtorek 9 stycznia. Interesanci będą przyjmowani od środy 10 stycznia
Dokumenty

Kwestionariusz wizytacji biskupich archidiecezji warszawskiej

Protokół zdawczo-odbiorczy przy przekazaniu parafii

Zasady postępowania w sprawie renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz budowy i modernizacji obiektów sakralnych i kościelnych


Umowa wolontariacka

Wzory wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Umowa samozatrudnienia

Położenie
1

Ekonom archidiecezji warszawskiej

Rada ds. ekonomicznych

Przewodniczący:

 • Kardynał Kazimierz Nycz

Członkowie:

 • Ksiądz prałat Walenty Królak
 • Jarosław Bauc
 • Piotr Kamiński
 • Stefan Kawalec
 • Michał Stępniewski

Godziny otwarcia

Urząd czynny:

 • od poniedziałku do piątku – godz. 9-14