Formularze

Sprawy sakramentalne

Sakrament małżeństwa

Obowiązują zarówno nowe jak i dotychczasowe wzory formularzy

Nowe wzory formularzy:

 • 01 – Protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa – doc; pdf
  • 01a – protokół – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych – doc; pdf
  • 01b – protokół – załącznik dla małżeństw mieszanych – doc; pdf
 • 02 – Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta – doc; pdf
 • 03 – Przysięga narzeczonego o stanie wolnym – doc; pdf
 • 04 – Małżeństwo mieszane (z niekatolikiem): oświadczenia i przyrzeczenia narzeczonych – doc; pdf
 • 05 – Małżeństwo mieszane (z niewierzącym): oświadczenia i przyrzeczenia narzeczonych – doc; pdf
 • 06 – Prośba o wygłoszenie zapowiedzi – doc; pdf
 • 06a – Prośba o dyspensę od zapowiedzi przedślubnych – doc; pdf
 • 07 – Licencja na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa – doc; pdf
 • 07a – Licencja na zawarcie małżeństwa za granicą (Licentia assistendi matrimonio) – doc; pdf
 • 08 – Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa na podstawie licencji – doc; pdf
 • 09 – Zezwolenie na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich i pobłogosławienie małżeństwa poza parafią narzeczonych – doc; pdf
 • 10 – Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa – doc; pdf
 • 11 – Świadectwo zawarcia małżeństwa – doc; pdf
 • 12a – Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii – doc; pdf
 • 12b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane – doc; pdf
 • 12c – Prośba o dyspensę od formy kanonicznej – doc; pdf
 • 12d – Prośba o uznanie ważności i zalegalizowanie małżeństwa zawartego w Kościele Prawosławnym – doc; pdf
 • 13 – Prośba o dyspensę od przeszkody zrywającej – doc; pdf
 • 14 – Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa – doc; pdf
 • 15 – Prośba o dyspensę od wieku i zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę małoletnią – doc; pdf
 • 15a – Zgoda rodziców na zawarcie małżeństwa kanonicznego przez osobę małoletnią – doc; pdf
 • 16 – Prośba o zezwolenie na małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych – doc; pdf
 • 16a – Oświadczenie nupturientów o zawieraniu małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych – doc; pdf
 • 16b – Pouczenie o skutkach małżeństwa według prawa polskiego – doc; pdf
 • 17 – Prośba o zezwolenie na małżeństwo dla osoby związanej sądowym zakazem zawarcia małżeństwa – doc; pdf
 • 18 – Prośba o uznanie stanu wolnego i zezwolenie na małżeństwo kanoniczne osoby cywilnie rozwiedzionej i (lub) związanej zobowiązaniami z poprzedniego związku – doc; pdf
 • 18a – Prośba o zezwolenie na małżeństwo kanoniczne osoby związanej zobowiązaniami z poprzedniego związku – doc; pdf
 • 19a – Prośba o pozwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną cenzurą – doc; pdf
 • 19b –  Prośba o zezwolenie na zawarcie małżeństwa za granicą przez osoby mieszkające w Polsce – doc; pdf
 • 19c – Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez emigranta – doc; pdf
 • 20a – Delegacja ogólna do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – doc; pdf
 • 20b – Delegacja do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – doc; pdf
 • 20c – Zezwolenie na zawarcie małżeństwa w kościele nieparafialnym wraz z delegacją do asystowania – doc; pdf;
 • 21a – Prośba o uważnienie małżeństwa w zawiązku – doc; pdf
 • 21b – Pismo proboszcza w związku z prośbą o uważnienie małżeństwa w zawiązku – doc; pdf
 • 22 – Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC – docx; pdf

Dotychczasowe wzory formularzy:

 • Pismo przewodnie do kurii – dokument PDF
 • Prośba o zdjęcie klauzuli i zezwolenie na zawarcie małżeństwa (po stwierdzeniu nieważności związku małżeńskiego) – dokument PDF
 • Małżeństwo mieszane: oświadczenia i przyrzeczenia narzeczonych – dokument PDF
 • Małżeństwo z osobą nieochrzczoną –  dokument PDF
 • Akt znania o stanie wolnym – dokument PDF
 • Akt znania o swoim stanie wolnym – dokument PDF
 • Akt znania o stanie wolnym (po angielsku) – dokument PDF
 • Uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie rozwiedzionej po związku cywilnym na sakramentalne małżeństwo – dokument PDF
 • Zezwolenie na załatwienie wszystkich formalności przedślubnych poza parafią zamieszkania nupturientów oraz zgoda na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa – dokument PDF
 • Małżeństwo ze stroną niekatolicką: oświadczenie i przyrzeczenia narzeczonych wersja angielska – dokument PDF
 • Ślub w piątek – dokument  PDF
 • Dyspensa od formy kanonicznej – dokument PDF 

Sakrament chrztu:

Wizytacje

Kwestionariusz wizytacji biskupich archidiecezji warszawskiej

Protokół zdawczo-odbiorczy przy przekazaniu parafii

Zasady postępowania w sprawie renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz budowy i modernizacji obiektów sakralnych i kościelnych

Katecheza

Formularz skierowania katechety do nauczania religii

Formularz wycofania skierowania do nauczania religii

Ankieta katechetyczna

Różne

Formularz-wniosek o wydanie legitymacji kapłańskiej


Umowa wolontariacka

Wzory wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Umowa samozatrudnienia

Wniosek o sprawdzenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym