Zmiany w zgłaszaniu informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dotyczy również fundacji i stowarzyszeń. Przekazujemy informacje z urzędu ekonoma.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych znajduje się >TUTAJ

Aktualnie obowiązek o zgłaszaniu informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR został rozszerzony. Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej, w terminie 3 miesięcy od jej wejścia w życie (tj. do 30 stycznia 2022 r.), następujące podmioty będą zobowiązane dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR:

 • spółki partnerskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • spółki europejskie
 • spółdzielnie
 • spółdzielnie europejskie
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • fundacje

Zgłoszenia dokonuje się do 31 października 2021 roku wchodząc na stronie internetowej: zgłoszenie informacji: https://www.gov.pl/web/finanse/zgloszenie-informacji-o-beneficjentach

Zgłoszenia musi dokonać osoba uprawniona do reprezentacji wskazanych wyżej podmiotów.

Dane jakie trzeba przygotować do zgłoszenia:

Dane zgłaszającego: imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL (albo datę urodzenia, gdy dana osoba nie posiada numeru PESEL) oraz funkcję uprawniającą do dokonania
dane identyfikacyjne podmiotu

 • nazwa (firma)
 • forma organizacyjna (fundacja, stowarzyszenie itd. )
 • siedziba
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • NIP, o ile został nadany

dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo (od 30 października wszystkie posiadane obywatelstwa)
 • państwo zamieszkania
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach, które przysługują beneficjentowi rzeczywistemu

Terminy:
– 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego.

aktualizacje danych: – 7 dni od dokonania zmiany w KRS, przy wpisach deklaratoryjnych (tzn. takich, które jedynie potwierdzają dokonanie zmian i same nie wywołują skutków prawnych, jak np. zmiana składu zarządu) 7 dni od dokonania rzeczywistej zmiany, a nie ujawnienia jej w rejestrze.

Sankcje: Niezgłoszenie oraz podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą aż do 1 000 000 zł. Karze może podlegać sam beneficjent rzeczywisty, jeżeli nie poda o osobie uprawnionej do dokonania zgłoszenia niezbędnych informacji: kara może osiągnąć 50 000 zł.

Inne zmiany
Ustawa nowelizująca wprowadza jeszcze kilka istotnych zmian, m.inn rozszerza katalog danych podlegających zgłoszeniu, nakłada na instytucje obowiązane na gruncie ustawy o AML obowiązek weryfikacji beneficjentów rzeczywistych na własną rękę i przekazywania odnotowanych rozbieżności Ministrowi Finansów czy możliwość wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które może zostać zakończone np. wydaniem decyzji o sprostowaniu danych w CRBR, zastępującej zgłoszenie informacji przez zobowiązane do tego podmioty.