Wystawa ikon pt. „Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu polsko-ukraińskim”

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej

Wystawa będzie przezentować dorobek plenerów ikonograficznych, na których od ośmiu lat spotykają się środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon, i dzięki którym wytworzyła się sieć kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej. Prace prezentowane na wystawie w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej ukazują różnorodność interpretacji twórców wywodzących się wielu szkół i pracowni ikonograficznych. Obok prac „tradycyjnych” eksponowane będą prace autorskie, które przemawiają poprzez współczesny język sztuki. Wystawa potrwa do 12 lutego 2017 roku.

Plenery dla malarzy ikon organizowane są od 2008 r. w przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy wraz z Bractwem Młodzieży Grekokatolickiej Sarepta i Katedrą Sztuki Sakralnej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Każdy z plenerów (Nowica, Zamłynie, Kijów) ma trochę inny charakter i odbywa się w innym, znaczącym dla relacji polsko-ukraińskich miejscu

Przygotowując pierwszy plener dla malarzy ikon z Polski, Ukrainy, Słowacji, jego organizatorzy chcieli zwrócić uwagę na wspólne źródła inspiracji twórców podejmujących u progu XXI w. tematykę sakralną. Był to swoisty eksperyment polegający na stworzeniu przestrzeni umożliwiającej spotkanie twórców wywodzących się z różnych konfesji, których łączy fascynacja ikoną.

Każdego roku praca uczestników ogniskuje się wokół jednego z wielkich tematów tradycji ikonowej zaczynając od Ikon Chrystusa i Bogurodzicy, przez Proroków, Apostołów i Świętych aż do tegorocznej pracy nad ikonami czerpiącymi inspirację z Księgi Apokalipsy św. Jana. Z biegiem lat nowickie plenery przyjęły formę, która stanowi o ich wyjątkowym charakterze, a krąg osób zaangażowanych w ich realizację poszerzył się o historyków i krytyków sztuki, konserwatorów i architektów z Polski i Ukrainy.

Wypracowany w Nowicy model wspólnej pracy twórczej artystów pochodzących z różnych krajów został zaadaptowany w Zamłyniu na Ukrainie, gdzie plenery organizowane są  od 2011 r. we współpracy Konsulatu Generalnego RP w Łucku, Katedry Ukrainistyki UW i Wołyńskiego Oddziału Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Plenery odbywają się w Centrum Integracji Zamłynia – ośrodku Caritas rzymskokatolickiej diecezji wołyńskiej. Tematyka plenerów na Wołyniu odnosi się do wielowiekowej, niekiedy dramatycznej polsko–ukraińskiej historii tych ziem, stara się odnajdywać w tej historii momenty dobra i piękna, źródła siły i inspiracji dla przyszłości.

W listopadzie 2014 r. w pierwszą rocznicę wybuchu protestów na Majdanie, odbył się pierwszy plener w Kijowie, którego ideą było, by powstałe ikony przekazać polskim i ukraińskim szpitalom, które zaangażowały się w ratowanie rannych z Majdanu. Plener odbywał się w Monastyrze Michaiłowskim – miejscu bardzo silnie zaangażowanym w wydarzenia Rewolucji Godności na Ukrainie i miał mocne odniesienie do współczesnych wydarzeń. Formuła tego pleneru, organizowanego przez kijowską fundację Eleos Ukraine, również wywodzi się bezpośrednio z doświadczenia plenerów w Nowicy i Zamłyniu. Plener kijowski odbywa się pod patronatem Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.

Zarówno Międzynarodowe Warsztaty Ikonopisów w Nowicy, jak i Międzynarodowy Plener Ikonopisania i Sztuki Sakralnej w Zamłyniu oraz Warsztaty w Kijowie to przede wszystkim spotkania, które służą poznaniu siebie nawzajem Polaków i Ukranców oraz podjęciu dialogu osób o bardzo różnym doświadczeniu życiowym, artystycznym i historycznym. To świadectwo, że budowanie wzajemnych relacji tak osobistych, jak i artystycznych jest możliwe i potrzebne, a jego efekty mogą mieć konkretny wymiar społeczny.