Rekolekcje wielkopostne

Parafia: Warszawa. Św. Franciszka z Asyżu
Rekolekcje poprowadzi ks. dr Janu­sz Stań­czuk- pro­fe­sor Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie i autor wielu książek dla dzieci.

Para­fial­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne odbę­dą się 26, 27, 28 i 29 mar­ca. Popro­wa­dzi je ks. dr kano­nik Janu­sz Stań­czuk, pro­fe­sor Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go w War­sza­wie, redak­tor naczel­ny mie­sięcz­ni­ka „Tak Rodzi­nie”, autor wie­lu ksią­żek dla dzie­ci. W ostat­nim dniu reko­lek­cji –29 mar­ca – kościół został włą­czo­ny w pro­gram modli­twy w Wiel­ko­post­ny­ch Kościo­ła­ch Sta­cyj­ny­ch War­sza­wy.

29 marca 2017 roku 

Wielkopostny Kościół Stacyjny jest otwarty w godz.: 6.00 do 21.00

12.00 – wspólna modlitwa Anioł Pański i różaniec

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa

19.00 Gorzkie Żale

20.oo – Msza święta

Przez cały dzień w kościele stacyjnym będzie możliwość spowiedzi, a do godz. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.